Other languages:

Stellarium được sản xuất bởi sự cố gắng của đội phát triển, với sự giúp đỡ và hỗ trợ của những người và tổ chức sau đây:

Nhà tài trợ

 • Sourceforge, which has pushed many terabytes of data for Stellarium during the life of the project.
 • Launchpad for hosting the project trackers.
 • Github for hosting the project trackers.
 • Transifex for hosting the project translation system.

Cộng đồng

Đặc biệt cảm ơn tới tất cả các thành viên của cộng đồng người dùng Stellarium.

 • Chương trình dịch
 • Hướng dẫn sử dụng dịch
 • Tác giả phong cảnh
 • Tác giả tra cứu
 • Kiểm tra và báo cáo lỗi
 • Nhà hảo tâm

Nhà phát triển cũ

Một số người đã có những đóng góp đáng kể nhưng không còn hoạt động. Công việc của họ đã tạo ra một sự khác biệt lớn cho dự án:

 • Johan Meuris (graphic designer)
 • Matthew Gates (tác giả/nhà phát triển tài liệu)
 • Johannes Gajdosik (Nhà phát triển)
 • Rob Spearman (Nhà phát triển)
 • Bogdan Marinov (Nhà phát triển)
 • Timothy Reaves (Nhà phát triển)
 • Florian Schaukowitsch' (Nhà phát triển)
 • Ferdinand Majerech (Nhà phát triển)
 • Jörg Müller (Nhà phát triển)
 • Barry Gerdes (Người kiểm tra)
 • Marcos Cardinot (Nhà phát triển)
 • Hans Lambermont (continuous integration)
 • Khalid AlAjaji (Người kiểm tra)

bạn

langlinks