gcvs_hip_part.dat   gcvs_hip_part.dat 
skipping to change at line 775 skipping to change at line 775
69410 GY Boo BY 8.88 1 0.03 V 9.52 K0V 69410 GY Boo BY 8.88 1 0.03 V 9.52 K0V
70142 GZ Boo BY 8.90 1 0.04 V 7.52 K2V 70142 GZ Boo BY 8.90 1 0.04 V 7.52 K2V
70826 HK Boo RS 8.43 1 0.09 V 17.6 2 G5IVe 70826 HK Boo RS 8.43 1 0.09 V 17.6 2 G5IVe
70828 HL Boo EA: 7.61 1 0.03 V 51327.5 26.6 8 15 K0 70828 HL Boo EA: 7.61 1 0.03 V 51327.5 26.6 8 15 K0
70836 HM Boo E:/RS 9.17 1 0.02 V 51339. 21.8 4 K3V 70836 HM Boo E:/RS 9.17 1 0.02 V 51339. 21.8 4 K3V
71395 HN Boo BY 7.48 1 0.04 V 11.5 4 K0V 71395 HN Boo BY 7.48 1 0.04 V 11.5 4 K0V
72200 HO Boo BY 7.98 1 0.02 V 93. K2V 72200 HO Boo BY 7.98 1 0.02 V 93. K2V
72567 HP Boo BY 5.98 0 6.01 Hp 7.85 G2V 72567 HP Boo BY 5.98 0 6.01 Hp 7.85 G2V
71075 γ Boo DSCTC 3.02 0 3.07 V 0.29 03137 A7III 71075 γ Boo DSCTC 3.02 0 3.07 V 0.29 03137 A7III
69713 ι Boo DSCTC 4.73 0 4.78 V 0.02 7 A7V 69713 ι Boo DSCTC 4.73 0 4.78 V 0.02 7 A7V
72659 χ Boo BY 4.52 0 4.67 V 10.1 37 G8Ve+K4Ve 72659 ξ Boo BY 4.52 0 4.67 V 10.1 37 G8Ve+K4Ve
73695 i Boo EW 4.70 0 4.86 4.84 V 52500.1807 0.2678190 G2V+G2V 73695 i Boo EW 4.70 0 4.86 4.84 V 52500.1807 0.2678190 G2V+G2V
21766 R Cae M 6.7 0 13.7 V 40645. 390. 95 41 M6e 21766 R Cae M 6.7 0 13.7 V 40645. 390. 95 41 M6e
22247 T Cae SR 9.0 0 10.8 p 27840. 156. C6,4(N4) 22247 T Cae SR 9.0 0 10.8 p 27840. 156. C6,4(N4)
23596 X Cae DSCTC 6.28 0 6.39 V 39395.570 0.1352227 50 F1III-F2IV 23596 X Cae DSCTC 6.28 0 6.39 V 39395.570 0.1352227 50 F1III-F2IV
22674 Z Cae SR 7.84 0 7.99 V 40667. 52. M2III 22674 Z Cae SR 7.84 0 7.99 V 40667. 52. M2III
20665 RT Cae EW: 10.00 0 10.21 Hp 20665 RT Cae EW: 10.00 0 10.21 Hp
20670 RU Cae SRB 8.08 0 8.24 Hp 20670 RU Cae SRB 8.08 0 8.24 Hp
20856 RV Cae LB 6.44 0 6.56 Hp 20856 RV Cae LB 6.44 0 6.56 Hp
20961 RW Cae SRB: 8.81 0 8.91 Hp 20961 RW Cae SRB: 8.81 0 8.91 Hp
21063 RX Cae DSCTC 7.07 0 7.16 Hp 21063 RX Cae DSCTC 7.07 0 7.16 Hp
skipping to change at line 3454 skipping to change at line 3454
82042 V1085 Her BY 9.45 1 0.01 V 13.65 K5V 82042 V1085 Her BY 9.45 1 0.01 V 13.65 K5V
83006 V1089 Her BY 7.93 1 0.03 V 15.39 K0V 83006 V1089 Her BY 7.93 1 0.03 V 15.39 K0V
83020 V1090 Her BY 7.76 1 0.02 V 7.22 K0V 83020 V1090 Her BY 7.76 1 0.02 V 7.22 K0V
92372 V1109 Her EB 9.30 0 9.57 V 5276 0.834 2.59849 B9 92372 V1109 Her EB 9.30 0 9.57 V 5276 0.834 2.59849 B9
92449 V1110 Her BY 7.0 1 0.02 V 11.7 K5 92449 V1110 Her BY 7.0 1 0.02 V 11.7 K5
90919 V1136 Her GDOR 8.07 1 0.06 B 1.0044 F2IV 90919 V1136 Her GDOR 8.07 1 0.06 B 1.0044 F2IV
84345 α Her SRC 2.74 0 4.0 V M5Ib-II 84345 α Her SRC 2.74 0 4.0 V M5Ib-II
80170 γ Her SRD: 4.02 1 0.09 B 80170 γ Her SRD: 4.02 1 0.09 B
86414 ι Her BCEP 2.93 1 0.02 U 86414 ι Her BCEP 2.93 1 0.02 U
87998 ν Her SRD: 4.38 0 4.48 V 29. F2II 87998 ν Her SRD: 4.38 0 4.48 V 29. F2II
87933 χ Her SRD 3.85 0 3.88 Hp 87933 ξ Her SRD 3.85 0 3.88 Hp
88794 ο Her GCAS 3.80 1 0.07 B B9Ve 88794 ο Her GCAS 3.80 1 0.07 B B9Ve
79101 φ Her ACV: 4.22 0 4.23 Hp 79101 φ Her ACV: 4.22 0 4.23 Hp
79992 τ Her LPB 3.83 0 3.86 Hp 79992 τ Her LPB 3.83 0 3.86 Hp
80463 ω Her ACV 4.57 1 0.08 V 41254.70 2.951 B9p(Cr-Mn-Sr) 80463 ω Her ACV 4.57 1 0.08 V 41254.70 2.951 B9p(Cr-Mn-Sr)
80704 g Her SRB 4.3 0 6.3 V 89.2 M6III 80704 g Her SRB 4.3 0 6.3 V 89.2 M6III
13502 R Hor M 4.7 0 14.3 V 41494. 407. 6 40 M5e-M8eII-III 13502 R Hor M 4.7 0 14.3 V 41494. 407. 6 40 M5e-M8eII-III
14042 T Hor M 7.2 0 13.7 V 41957. 217. 60 48 M5IIe 14042 T Hor M 7.2 0 13.7 V 41957. 217. 60 48 M5IIe
14229 V Hor SRB 8.7 0 9.8 p M5III 14229 V Hor SRB 8.7 0 9.8 p M5III
14488 SZ Hor EW/KW 10.4 0 10.8 10.7 p 28048.610 0.4804562 14488 SZ Hor EW/KW 10.4 0 10.8 10.7 p 28048.610 0.4804562
16339 TU Hor ELL 5.90 0 6.04 6.03 V 43055.620 0.935971 A2V+K 16339 TU Hor ELL 5.90 0 6.04 6.03 V 43055.620 0.935971 A2V+K
skipping to change at line 4484 skipping to change at line 4484
108192 DL Oct LB 7.64 0 8.18 Hp 108192 DL Oct LB 7.64 0 8.18 Hp
108768 DM Oct BY: 11.69 0 12.03 Hp 108768 DM Oct BY: 11.69 0 12.03 Hp
110364 DN Oct SRB: 7.28 0 7.36 Hp 110364 DN Oct SRB: 7.28 0 7.36 Hp
114889 DO Oct SRB: 8.20 0 8.34 Hp 114889 DO Oct SRB: 8.20 0 8.34 Hp
114451 DP Oct LB 7.81 0 7.95 Hp 114451 DP Oct LB 7.81 0 7.95 Hp
115609 DQ Oct SRB 8.35 0 8.59 Hp 115609 DQ Oct SRB 8.35 0 8.59 Hp
49616 DR Oct RS: 8.70 0 8.73 V 49616 DR Oct RS: 8.70 0 8.73 V
102842 DU Oct EA/RS: 9.21 0 9.48 9.34 V 52845.852 2.47867 G3V 102842 DU Oct EA/RS: 9.21 0 9.48 9.34 V 52845.852 2.47867 G3V
104043 α Oct EB 5.22 0 5.26 Hp 104043 α Oct EB 5.22 0 5.26 Hp
110256 ε Oct SRB 4.58 0 5.30 V 55. M6III 110256 ε Oct SRB 4.58 0 5.30 V 55. M6III
112781 χ Oct LPB 5.26 0 5.29 Hp 112781 ξ Oct LPB 5.26 0 5.29 Hp
104382 σ Oct DSCTC 5.45 1 0.05 V 0.09 7 F0IV 104382 σ Oct DSCTC 5.45 1 0.05 V 0.09 7 F0IV
84500 U Oph EA/DM 5.84 0 6.56 6.46 V 44416.3864 1.67734617 16 B5V+B5V 84500 U Oph EA/DM 5.84 0 6.56 6.46 V 44416.3864 1.67734617 16 B5V+B5V
80550 V Oph M 7.3 0 11.6 V 45071. 297. 21 48 C5,2-C7,4e(N3e) 80550 V Oph M 7.3 0 11.6 V 45071. 297. 21 48 C5,2-C7,4e(N3e)
91389 X Oph M 5.9 0 9.2 V 44729. 328. 85 53 M5e-M9e 91389 X Oph M 5.9 0 9.2 V 44729. 328. 85 53 M5e-M9e
87495 Y Oph DCEPS 5.87 0 6.46 V 39853.30 17.12413 44 F8Ib-G3Ib 87495 Y Oph DCEPS 5.87 0 6.46 V 39853.30 17.12413 44 F8Ib-G3Ib
84763 Z Oph M 7.6 0 14.0 V 42238. 348. 7 40 K3ep-M7.5e 84763 Z Oph M 7.6 0 14.0 V 42238. 348. 7 40 K3ep-M7.5e
89568 RY Oph M 7.4 0 13.8 V 45205. 150. 41 46 M3e-M6e 89568 RY Oph M 7.4 0 13.8 V 45205. 150. 41 46 M3e-M6e
92055 RZ Oph EA/GS 9.65 0 10.42 V 42204.39 261.9277 04 F3eIb+K5II 92055 RZ Oph EA/GS 9.65 0 10.42 V 42204.39 261.9277 04 F3eIb+K5II
82352 TT Oph RVA 9.45 0 10.84 V 44449. 61.0 8 G2e-K0 82352 TT Oph RVA 9.45 0 10.84 V 44449. 61.0 8 G2e-K0
85617 TW Oph SRB 11.6 0 13.8 p 185. C5,5(Nb) 85617 TW Oph SRB 11.6 0 13.8 p 185. C5,5(Nb)
skipping to change at line 5089 skipping to change at line 5089
19391 V0643 Per SRS 7.68 0 7.80 Hp 19391 V0643 Per SRS 7.68 0 7.80 Hp
14976 V0683 Per BY 8.15 1 0.02 V G5V 14976 V0683 Per BY 8.15 1 0.02 V G5V
15609 V0686 Per BY 7.94 1 0.04 V 5.95 K0V 15609 V0686 Per BY 7.94 1 0.04 V 5.95 K0V
15767 V0687 Per BY 7.96 1 0.02 V 2.54 G0 15767 V0687 Per BY 7.96 1 0.02 V 2.54 G0
17094 V0736 Per EA 9.73 0 10.03 10.0 V 4867 8.948 3.76674 08 A4IV 17094 V0736 Per EA 9.73 0 10.03 10.0 V 4867 8.948 3.76674 08 A4IV
14871 V0889 Per GDOR 7.26 1 0.02 B 0.34306 F1 14871 V0889 Per GDOR 7.26 1 0.02 B 0.34306 F1
14576 β Per EA/SD 2.12 0 3.39 V 45641.5135 2.8673043 14 B8V 14576 β Per EA/SD 2.12 0 3.39 V 45641.5135 2.8673043 14 B8V
14328 γ Per EA/GS 3.63 1 0.55 B 14328 γ Per EA/GS 3.63 1 0.55 B
17358 δ Per GCAS: 2.99 0 3.04 V B5III 17358 δ Per GCAS: 2.99 0 3.04 V B5III
18532 ε Per BCEP 2.88 0 3.00 V 18532 ε Per BCEP 2.88 0 3.00 V
18614 χ Per * 4.00 0 4.06 V O7.5III(f) 18614 ξ Per * 4.00 0 4.06 V O7.5III(f)
17448 ο Per ELL 3.79 0 3.88 V 36459.0 4.41 91666 B1III+B2V 17448 ο Per ELL 3.79 0 3.88 V 36459.0 4.41 91666 B1III+B2V
14354 ρ Per SRB 3.30 0 4.0 V 50. M4IIb-IIIa 14354 ρ Per SRB 3.30 0 4.0 V 50. M4IIb-IIIa
13531 τ Per EA/GS 3.94 0 4.07 V 13531 τ Per EA/GS 3.94 0 4.07 V
8068 φ Per GCAS 3.96 0 4.11 V 19.5 B2Vne+B3Vne 8068 φ Per GCAS 3.96 0 4.11 V 19.5 B2Vne+B3Vne
16826 ψ Per GCAS 4.17 0 4.28 V B5III-Vne 16826 ψ Per GCAS 4.17 0 4.28 V B5III-Vne
20070 b Per ELL 4.52 0 4.68 V 43141.728 1.5273643 A2V 20070 b Per ELL 4.52 0 4.68 V 43141.728 1.5273643 A2V
118249 S Phe SRB 8.6 0 10.6 p 141. M3e-M6IIIe 118249 S Phe SRB 8.6 0 10.6 p 141. M3e-M6IIIe
115870 RV Phe RRAB 11.12 0 12.26 V 41915.525 0.5964182 15 F6: 115870 RV Phe RRAB 11.12 0 12.26 V 41915.525 0.5964182 15 F6:
117254 SX Phe SXPHE(B) 6.76 0 7.53 V 3863 6.6170 0.054964438 34 A5-F4 117254 SX Phe SXPHE(B) 6.76 0 7.53 V 3863 6.6170 0.054964438 34 A5-F4
7024 SY Phe ISB: 9.75 0 9.96 V F8 7024 SY Phe ISB: 9.75 0 9.96 V F8
skipping to change at line 5146 skipping to change at line 5146
116640 CH Phe LB: 7.42 0 7.53 Hp 116640 CH Phe LB: 7.42 0 7.53 Hp
117099 CI Phe SRB: 7.22 0 7.81 Hp 117099 CI Phe SRB: 7.22 0 7.81 Hp
117276 CK Phe LB 7.24 0 7.41 Hp 117276 CK Phe LB 7.24 0 7.41 Hp
117669 CL Phe BY: 9.70 0 9.83 Hp 117669 CL Phe BY: 9.70 0 9.83 Hp
7649 CU Phe GDOR: 6.68 1 0.06 V F0V 7649 CU Phe GDOR: 6.68 1 0.06 V F0V
10304 CV Phe DSCTC 7.84 1 0.02 V 0.08 0 F0V 10304 CV Phe DSCTC 7.84 1 0.02 V 0.08 0 F0V
6200 CX Phe EA 8.77 0 9.14 9.0 V 48736.140 19.9757 F0V 6200 CX Phe EA 8.77 0 9.14 9.0 V 48736.140 19.9757 F0V
6867 γ Phe LB: 3.39 0 3.49 V M0IIIa 6867 γ Phe LB: 3.39 0 3.49 V M0IIIa
5348 ζ Phe EA/DM 3.91 0 4.42 V 41643.6890 1.6697671 12 B6V+B9V 5348 ζ Phe EA/DM 3.91 0 4.42 V 41643.6890 1.6697671 12 B6V+B9V
116389 ι Phe ACV 4.70 0 4.75 V 12.5 A2Vp(Sr-Cr-Eu) 116389 ι Phe ACV 4.70 0 4.75 V 12.5 A2Vp(Sr-Cr-Eu)
3277 χ Phe ACV 5.68 0 5.78 V 42314.48 3.9516 A9p(Sr-Cr-Eu) 3277 ξ Phe ACV 5.68 0 5.78 V 42314.48 3.9516 A9p(Sr-Cr-Eu)
3949 ρ Phe DSCT 5.17 0 5.27 V 0.11 0 F3III 3949 ρ Phe DSCT 5.17 0 5.27 V 0.11 0 F3III
8837 ψ Phe SR 4.3 0 4.5 V 30. M4III 8837 ψ Phe SR 4.3 0 4.5 V 30. M4III
22170 R Pic SR 6.35 0 10.1 V 44922. 170. 9 M1IIe-M4IIe 22170 R Pic SR 6.35 0 10.1 V 44922. 170. 9 M1IIe-M4IIe
24126 S Pic M 6.5 0 14.0 V 39595. 428. 0 36 M6.5e-M8III-IIe 24126 S Pic M 6.5 0 14.0 V 39595. 428. 0 36 M6.5e-M8III-IIe
24468 T Pic M 7.9 0 14.4 V 41283. 200. 58 49 M6IIIe 24468 T Pic M 7.9 0 14.4 V 41283. 200. 58 49 M6IIIe
22466 U Pic RRAB 10.68 0 11.87 V 41666.449 0.4403710 12 A5-F6 22466 U Pic RRAB 10.68 0 11.87 V 41666.449 0.4403710 12 A5-F6
26958 W Pic LB 11.8 2 15.0 p C(N) 26958 W Pic LB 11.8 2 15.0 p C(N)
28474 RT Pic E: 9.9 2 12.5 p 24120.704 G8V 28474 RT Pic E: 9.9 2 12.5 p 24120.704 G8V
29583 ST Pic RR 9.29 0 9.77 V 42034.450 0.48574 22 F5V 29583 ST Pic RR 9.29 0 9.77 V 42034.450 0.48574 22 F5V
24733 SU Pic EA/DM 10.15 0 10.64 10.4 V 28815.475 1.838115 A0 24733 SU Pic EA/DM 10.15 0 10.64 10.4 V 28815.475 1.838115 A0
skipping to change at line 6187 skipping to change at line 6187
19176 V1300 Tau IB 9.62 0 9.75 V 1.0790 G1 19176 V1300 Tau IB 9.62 0 9.75 V 1.0790 G1
19786 V1309 Tau BY 8.06 1 0.02 V 8.65 G0 19786 V1309 Tau BY 8.06 1 0.02 V 8.65 G0
19793 V1310 Tau BY 8.08 1 0.03 V 8.48 G3V 19793 V1310 Tau BY 8.08 1 0.03 V 8.48 G3V
21852 V1329 Tau IB 9.61 0 9.69 V 0.6000 G2V 21852 V1329 Tau IB 9.61 0 9.69 V 0.6000 G2V
23721 V1357 Tau IB 9.93 1 0.06 V 0.5239 G0 23721 V1357 Tau IB 9.93 1 0.06 V 0.5239 G0
25848 V1368 Tau IB 9.23 0 9.38 Hp 0.9426 G0 25848 V1368 Tau IB 9.23 0 9.38 Hp 0.9426 G0
26162 V1371 Tau BE 8.00 0 8.20 V 312. B8e 26162 V1371 Tau BE 8.00 0 8.20 V 312. B8e
21421 α Tau LB: 0.75 0 0.95 V K5III 21421 α Tau LB: 0.75 0 0.95 V K5III
26451 ζ Tau E/GS+GCAS 2.88 0 3.17 3.05 V 4493 6.781 132.9735 B1IVe+G8III: 26451 ζ Tau E/GS+GCAS 2.88 0 3.17 3.05 V 4493 6.781 132.9735 B1IVe+G8III:
18724 λ Tau EA/DM 3.37 0 3.91 3.54 V 21506.8506 3.9529478 15 B3V+A4IV 18724 λ Tau EA/DM 3.37 0 3.91 3.54 V 21506.8506 3.9529478 15 B3V+A4IV
16083 χ Tau E: 3.70 0 3.79 Hp 16083 ξ Tau E: 3.70 0 3.79 Hp
21273 ρ Tau DSCTC 4.90 1 0.01 B 0.06 7 A8Vn 21273 ρ Tau DSCTC 4.90 1 0.01 B 0.06 7 A8Vn
20711 υ Tau DSCTC 4.28 0 4.31 V 0.14 84 50 A8Vn 20711 υ Tau DSCTC 4.28 0 4.31 V 0.14 84 50 A8Vn
100137 X Tel M 10.4 2 14.0 V 52973. 309. M5e-M8e 100137 X Tel M 10.4 2 14.0 V 52973. 309. M5e-M8e
89739 RS Tel RCB 9.0 0 15.34 V C(R4) 89739 RS Tel RCB 9.0 0 15.34 V C(R4)
95676 SW Tel M 10.4 0 14.3 V 48719. 228. 2 M4e 95676 SW Tel M 10.4 0 14.3 V 48719. 228. 2 M4e
93844 BL Tel EA+SRD 7.09 0 9.41 0.1 V 45589. 778. 3 10 F5Iab/b+M 93844 BL Tel EA+SRD 7.09 0 9.41 0.1 V 45589. 778. 3 10 F5Iab/b+M
97756 HO Tel EA 8.22 0 8.73 8.67 V 52202.506 1.613101 12 A7III(m) 97756 HO Tel EA 8.22 0 8.73 8.67 V 52202.506 1.613101 12 A7III(m)
100414 IS Tel EA 9.67 0 10.40 9.82 V 52985.526 1.152800 17 F5V 100414 IS Tel EA 9.67 0 10.40 9.82 V 52985.526 1.152800 17 F5V
93476 MT Tel RRC 8.68 0 9.28 V 48500.270 0.3169 35 A0w 93476 MT Tel RRC 8.68 0 9.28 V 48500.270 0.3169 35 A0w
90099 PV Tel PVTEL 9.24 0 9.40 V B5p(He) 90099 PV Tel PVTEL 9.24 0 9.40 V B5p(He)
skipping to change at line 6475 skipping to change at line 6475
61946 NP UMa BY 8.27 1 0.03 V 11.7 5 K3V 61946 NP UMa BY 8.27 1 0.03 V 11.7 5 K3V
65515 NQ UMa BY 7.29 1 0.04 V 4.27 G9V 65515 NQ UMa BY 7.29 1 0.04 V 4.27 G9V
53209 NU UMa EA 9.27 0 9.50 9.50 V 48058.296 5.50762 03 G5IV 53209 NU UMa EA 9.27 0 9.50 9.50 V 48058.296 5.50762 03 G5IV
56275 NY UMa GDOR 7.95 0 8.02 V 0.75 64 F1V+G0:V 56275 NY UMa GDOR 7.95 0 8.02 V 0.75 64 F1V+G0:V
59203 NZ UMa GDOR 7.72 0 7.82 V 0.75 72 F0III 59203 NZ UMa GDOR 7.72 0 7.82 V 0.75 72 F0III
40772 OS UMa EA/RS 5.73 0 5.79 V 48022.9 89.0 6 10 G8III+F0: 40772 OS UMa EA/RS 5.73 0 5.79 V 48022.9 89.0 6 10 G8III+F0:
46642 QR UMa EA 7.35 0 7.45 V 48147.080 1.7854 09 A5 46642 QR UMa EA 7.35 0 7.45 V 48147.080 1.7854 09 A5
58557 V0350 UMa BY 10.8 1 0.05 R 1.336 K7V 58557 V0350 UMa BY 10.8 1 0.05 R 1.336 K7V
63096 V0352 UMa ELL: 6.78 0 6.82 Hp 1.41353 A0 63096 V0352 UMa ELL: 6.78 0 6.82 Hp 1.41353 A0
62956 ε UMa ACV 1.76 1 0.02 V 26437.01 5.0887 A0p(Cr-Eu) 62956 ε UMa ACV 1.76 1 0.02 V 26437.01 5.0887 A0p(Cr-Eu)
55203 χ UMa RS 4.38 1 0.01 V 55203 ξ UMa RS 4.38 1 0.01 V
48319 υ UMa DSCT 3.68 0 3.86 V 41353.540 0.1327 64 F2IV 48319 υ UMa DSCT 3.68 0 3.86 V 41353.540 0.1327 64 F2IV
80802 R UMi SRB 8.5 0 11.5 V 325. 7 50 M7IIIe 80802 R UMi SRB 8.5 0 11.5 V 325. 7 50 M7IIIe
75847 S UMi M 7.5 2 13.2 V 45931. 331. 0 50 M6e-M9e 75847 S UMi M 7.5 2 13.2 V 45931. 331. 0 50 M6e-M9e
69816 U UMi M 7.1 0 13.0 V 45418. 330. 92 50 M6e-M8e 69816 U UMi M 7.1 0 13.0 V 45418. 330. 92 50 M6e-M8e
66562 V UMi SRB 7.2 0 9.1 V 72.0 45 M5IIIab: 66562 V UMi SRB 7.2 0 9.1 V 72.0 45 M5IIIab:
79069 W UMi EA/SD 8.51 0 9.59 8.66 V 33682.323 1.7011576 23 A3 79069 W UMi EA/SD 8.51 0 9.59 8.66 V 33682.323 1.7011576 23 A3
73199 RR UMi SRB 4.53 0 4.73 V 43.3 M5III 73199 RR UMi SRB 4.53 0 4.73 V 43.3 M5III
77623 RS UMi EA/D/RS 10.81 0 11.4 B 44756.734 6.16862258 12 F8 77623 RS UMi EA/D/RS 10.81 0 11.4 B 44756.734 6.16862258 12 F8
68477 SV UMi LB: 9.30 0 9.50 Hp 68477 SV UMi LB: 9.30 0 9.50 Hp
68798 SW UMi LB: 8.71 0 8.82 Hp 68798 SW UMi LB: 8.71 0 8.82 Hp
 End of changes. 7 change blocks. 
7 lines changed or deleted 7 lines changed or added

This html diff was produced by rfcdiff 1.41. The latest version is available from http://tools.ietf.org/tools/rfcdiff/