Annrë ʃproɠë:

Dë Stellarium izz’ən fraajë uff-kwellë-runndəl-tsajģǎ fǎ tajnë ottnǎ. Dë tsajķt’ən voriģģë himməl inn traaj krestë, gënaw ‘zǒ vǐ vass’të sin test mymm’m plaŋŋgë aw, mytt fɛnn-klezǎ orrǎ mydd’ən fɛnn-roř.

Dë kippt pǒnuttst inn runndəl-tsajģǎ-aws-ʃajnǎ. Tu norë ‘dajn mitt-ottnuŋŋë ʃtellë unn faŋŋ ån.

N ʃtɛnnë-ʃupp flimmřt hinniģģ’əm Ʃupptë. Tǔ kannst annrë ʃtɛrrək imm’m lådř Siķķt aws-suɠɠë

N ʃtɛnnë-ʃupp flimmřt hinniģģ’əm Ʃupptë. Tǔ kannst annrë ʃtɛrrək imm’m lådř Siķķt aws-suɠɠë

app-pilldǎ kuggë »
Tǐ kros nevvluŋŋ inn Årjən. Trikk N fǎ’dǐ nevvluŋŋ-marrgë ån-maɠɠë. Hiǎ tsajķt’s åx’tǐ ʃtɛnnë-pilldǎ-liņņë, trikk C fǎ’zë ån- orrǎ aws-maɠɠë.

Tǐ kros nevvluŋŋ inn Årjən. Trikk N fǎ’dǐ nevvluŋŋ-marrgë ån-maɠɠë

app-pilldǎ kuggë »
Tǐ tanns fønn’ë runntlë ivviģģ’əm EAP-hawpt-platts, tiķķt fønn Munniķķ

Tǐ tanns fønn’ë runntlë ivviģģ’əm EAP-hawpt-platts, tiķķt fønn Munniķķ

app-pilldǎ kuggë »
Foll himməl-siķķt fønn’ë ʃtɛnnë-pilldǎ, yrë krɛnnzë, unn’dë Milliķķ-veķ

Foll himməl-siķķt fønn’ë ʃtɛnnë-pilldǎ, yrë krɛnnzë, unn’dë Milliķķ-veķ

app-pilldǎ kuggë »
Moluŋŋë fønn’ë ʃtɛnnë-pilldǎ ån

Moluŋŋë fønn’ë ʃtɛnnë-pilldǎ ån

app-pilldǎ kuggë »
',

Klikk uffs pillt liŋŋs fǎ meř tiŋŋs vizzë

 • Slide 1
 • Slide 2
 • Slide 3
 • Slide 4
 • Slide 5

pǒnuttsliķķƙedë

himməl

 • hawpst ån-lisstuŋŋ mytt meř vǐ 600.000 ʃtɛnnë
 • extra catalogues with more than 177 million stars
 • default catalogue of over 80,000 deep-sky objects
 • extra catalogue with more than 1 million deep-sky objects
 • ʃtɛnnë-pilldǎ unn moluŋŋë fønn’ë gëʃtɛnnë
 • constellations for 20+ different cultures
 • pilldǎ fønn nevvluŋŋë (dǐ kanns Messier ån-lisstuŋŋ)
 • voriģģë Milliķķ-veķ
 • åriķķ voriķķ lufft-tuxx, sunnëuff-kaŋŋk unn sunnëunnǎ-kaŋŋk
 • dǐ runntlë unn yrë mondë

tswiʒʒë-pillt

 • n ʃtarrək ån-tsijuŋŋ
 • tsajt-hɛʒʒuŋŋ
 • fil-ʃproɠiķķ tswiʒʒë-pillt
 • fiʃʃ-awë-aws-ʃajnuŋ fǎ ƙupplë fønn runndəl-tsajģǎ
 • aws-ʃajnuŋŋ fønn ƙuxliģģë ʃpiģəl fǎ ‘dajn ajķnë ƙubbəl mytt nittrë prajs
 • kanns naj pilltliķķ tswiʒʒë-pillt unn kresriķķ knøbbë-platt-hɛʒʒuŋŋ
 • fɛnn-roř-hɛʒʒuŋŋ

siķķtuŋŋ

 • ekkwǎtoriģģë unn azzëmuttliģģë kradë
 • flimmruŋŋ fønn’ë ʃtɛnnë
 • ʃtɛnn-ʃubbë
 • tails of comets
 • iridium flares simulation
 • ån-ʃtelluŋŋ fønn finnstřnizzë
 • supernovae and novae simulation
 • 3D sceneries
 • ɛnnriģģë lannt-ʃafftë, jetts mytt aws-ʃajnuŋŋ fønn ƙuxliķķ prajt-pillt

sellvǎ-ɛnnriķķƙet

 • iss-ʃtannt fønn inn-ʃteģģǎ fǎ gëmaxxnë mondë dëpaaj-tun, ån-ʃtelluŋŋ fønn fɛnn-roř-aw, ʃtelluŋŋ fønn fɛnn-rorë unn nøxx meř...
 • meķliķķƙet fǎ najë keģë-ʃtɛnn fømm’m sunnë-iss-ʃtannt dëpaaj-tun fønn ånn-liņņë kwellë...
 • tu ‘dajn ajķnë keģë-ʃtɛnn fømm’m tiʋë himməl, lannt-ʃafftë, gëʃtɛnnë-pilldř, ʃrifftë dëpaaj...

najiķķƙedë

system requirements

minimal

 • Linux/Unix; Windows 7 and above; Mac OS X 10.10.0 and above
 • 3D graphics card which supports OpenGL 3.0 and GLSL 1.3
 • 512 MiB RAM
 • 250 MiB on disk

recommended

 • Linux/Unix; Windows 7 and above; Mac OS X 10.11.0 and above
 • 3D graphics card which supports OpenGL 3.3 and above
 • 1 GiB RAM or more
 • 1.5 GiB on disk

ǎƭaʋʋǎ

Ån-ʃtrɛŋŋuŋŋs-firǎ Fabien Chéreau
Graphic designer: Johan Meuris
Ǎƭaʋʋǎ: Alexander Wolf, Guillaume Chéreau, Georg Zotti, Marcos Cardinot
Continuous Integration: Hans Lambermont
Provǎ: Khalid AlAjaji
and everyone else in the community.

social media

mitt-hellʋë

Tǔ ƙannst meř ivviķķ’tě Stellarium lɛnnë, mitt-hilləf krin unn’dǐ ån-ʃtrɛŋŋuŋŋ hellʋë ånn’tɛnnë liŋŋgë:

git

The latest development snapshot of Stellarium is kept on github. If you want to compile development versions of Stellarium, this is the place to get the source code.

irc

Real time chat about Stellarium can be had in the #stellarium IRC channel on the freenode IRC network. Use your favorite IRC client to connect to chat.freenode.net or try the web-based interface.

mitt-hellʋǎ unn frajndë

Stellarium is produced by the efforts of the developer team, with the help and support of the following people and organisations .

langlinks